Ingangsdatum: 1 oktober 2022

Artikel 1: Algemeen 

Deze algemene voorwaarden betreffen de voorwaarden van Campagne Specialisten, statutair gevestigd te Emmeloord en kantoorhoudende te Emmeloord aan de Randweg 25, 8304 AS, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Zwolle, onder dossiernummer: 78674808.

Artikel 2: Toepasselijkheid 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Campagne Specialisten. De contractuele wederpartij zal hierna als “de opdrachtgever” worden aangeduid.
 2. In deze voorwaarden wordt onder opdrachtgever verstaan iedere (rechts-)persoon tot wie Campagne Specialisten zijn aanbiedingen/offertes richt, alsmede degene die aan Campagne Specialisten aanbiedingen/offertes/opdrachtbevestigingen richt en degene die aan Campagne Specialisten een opdracht verstrekt c.q. degene met wie Campagne Specialisten een overeenkomst aangaat en voorts degene met wie Campagne Specialisten in enige rechtsverhouding staat en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgename(n). 
 3. Partijen kunnen van deze voorwaarden afwijken. Deze andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
 5. Onder schriftelijk wordt in deze voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per cloud of shared document software of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld. 
 6. Het door de opdrachtgever zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging waarin naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan. 
 7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. 

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

1. Indien een aanbod van Campagne Specialisten wordt aanvaard, dan komt de overeenkomst pas tot stand na schriftelijke bevestiging van Campagne Specialisten, dan wel op het moment dat Campagne Specialisten met instemming van de opdrachtgever een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt. 

2.  Mondelinge afspraken binden Campagne Specialisten pas nadat deze schriftelijk door Campagne Specialisten zijn bevestigd. 

3. Aanvullingen of wijzigingen op de voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door Campagne Specialisten bindend. 

Artikel 4: Aanbiedingen 

 1. Alle aanbiedingen, offertes of prijsopgaven van Campagne Specialisten zijn vrijblijvend en vervallen automatisch na een termijn van 30 dagen, tenzij Campagne Specialisten binnen die termijn de aanbieding en/of offerte en/of prijsopgave niet langer meer gestand doet dan wel tenzij Campagne Specialisten reeds bij het doen van de aanbieding, offerte of prijsopgave anders aangeeft. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de opdrachtgever aanvaard, dan heeft Campagne Specialisten het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. 
 2. De door Campagne Specialisten gehanteerde prijzen alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijsopgave e.d. vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer – doch niet uitsluitend – bestaan uit reiskosten, transportkosten en declaraties van ingeschakelde derden. 
 3. Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen en op de website van de gebruiker, brochures, catalogi, tekeningen, modellen, opgaven van kleuren, afmetingen alsmede overige gegevens c.q. omschrijvingen, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. De in het vorige lid van dit artikel genoemde afbeeldingen, brochures, catalogi, tekeningen e.d. en de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten blijven te allen tijde eigendom van Campagne Specialisten, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Deze dienen op eerste verzoek van Campagne Specialisten te worden teruggezonden. Zij mogen zonder schriftelijke toestemming van Campagne Specialisten niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven. 
 5. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten of overeenkomsten.
 6. Campagne Specialisten kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs moet begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 5: Uitvoering overeenkomst

  1. Campagne Specialisten zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van wetenschap en techniek. De tussen Campagne Specialisten en opdrachtgever te sluiten overeenkomst draagt het karakter van een inspanningsverbintenis, tenzij en voorzover Campagne Specialisten in de offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven in de overeenkomst. Eventuele afspraken over een service-niveau worden steeds schriftelijk overeengekomen in een Service Level Agreement.
  2. Partijen bepalen in de overeenkomst de leveringstermijnen en –data alsmede de plaats en wijze waarop de diensten worden geleverd en/of opgeleverd. De doorlooptijd van een opdracht is afhankelijk van diverse factoren en omstandigheden, zoals de kwaliteit van de gegevens en informatie die opdrachtgever verstrekt en de medewerking van opdrachtgever en relevante derden. Genoemde leveringstermijnen gelden dan ook niet als fatale termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. In het geval van een (dreigende) overschrijding van een (leverings)termijn zullen partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden, teneinde passende maatregelen te nemen.
  3. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, is Campagne Specialisten gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat opdrachtgever resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
  4. Campagne Specialisten is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wijzigen of aanvullen; indien dergelijke aanwijzingen wel worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed overeenkomstig de gebruikelijke tarieven van Campagne Specialisten en zal Campagne Specialisten hiervan melding maken aan opdrachtgever.
  5. Campagne Specialisten is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren althans derden bij de uitvoering van de overeenkomst in te schakelen.
  6. Diensten zullen tussen partijen gelden als geaccepteerd indien opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen na aflevering van de betreffende diensten schriftelijk gedetailleerd heeft onderbouwd waarom de diensten niet worden geaccepteerd. Indien deze niet zijn geaccepteerd, dient Campagne Specialisten de diensten binnen een redelijke termijn te vervangen of aan te passen. Als opdrachtgever de diensten weer niet accepteert, zullen partijen de acceptatieprocedure nogmaals doorlopen. Deze procedure zal telkens worden herhaald indien tijdens de hernieuwde acceptatietest wederom door opdrachtgever wordt onderbouwd waarom de diensten niet worden geaccepteerd.
  7. Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, producten, informatie/data, documenten of programma’s die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tot stand worden gebracht of gebruikt worden, gaat over op opdrachtgever op het moment dat deze in de feitelijke beschikkingsmacht van opdrachtgever of een hulppersoon van opdrachtgever worden gebracht.

Artikel 6: Specifieke bepalingen aangaande zoekmachine- adverteren (SEA) en zoekmachine optimalisatie (SEO)

 1. De Opdrachtgever verleent aan Campagne Specialisten voor de duur van de overeenkomst een exclusieve bevoegdheid (dat wil zeggen: met algehele uitsluiting van anderen) tot het uitvoeren van SEO-werkzaamheden en het voeren van de SEA-campagnes met betrekking tot de nader, schriftelijk aangeduide zoekmachines en websites. Onder “SEA-campagnes” wordt in dit kader verstaan advertentiecampagnes via advertentieplatformen als Google Ads en Bing Ads. Onder ‘SEO-werkzaamheden” wordt in dit kader verstaan alle adviserende en/of uitvoerende werkzaamheden gericht op het verbeteren van de (technische) structuur van de website(s) van Opdrachtgever en alle voorkomende werkzaamheden gericht op het verbeteren van de door zoekmachines aan de website(s) toegekende autoriteit of relevantie op basis van (link)verwijzingen op websites van derden (ook wel “link building” of “authority building” genoemd).
 2. De Opdrachtgever verleent aan Campagne Specialisten een exclusieve volmacht tot het verrichten van alle handelingen die Campagne Specialisten noodzakelijk acht bij het opzetten en beheren van de SEA-campagnes en uitvoeren van SEO-werkzaamheden. Voor zover SEA en SEO gerelateerde werkzaamheden door derden worden verricht voor Opdrachtgever, dient Opdrachtgever hiervan tijdig melding te maken aan Campagne Specialisten.
 3. Campagne Specialisten zal zich naar beste kunnen inspannen voor het bereiken van een optimale positionering in de overeengekomen zoekmachines, maar verbindt zich niet tot het bereiken van enig concreet resultaat, zulks in lijn met de hiervoor geldende richtlijnen zoals opgesteld door de zoekmachines. Alle mededelingen van Campagne Specialisten over de mogelijke resultaten van SEO-werkzaamheden zijn derhalve indicatief van aard. De Opdrachtgever kan aan deze mededelingen geen rechten ontlenen. Opdrachtgever verklaart zich tevens bekend met het feit dat het succes van SEO-werkzaamheden mede afhankelijk is van de mate waarin de door Campagne Specialisten aanbevolen werkzaamheden en/of wijzigingen aan de website(s) van Opdrachtgever worden doorgevoerd en is bereid om de aanbevelingen naar beste kunnen en binnen redelijke termijn na oplevering door te (laten) voeren.
 4. De door de zoekmachines in rekening gebrachte kosten die verband houden met de SEA-campagnes dienen in beginsel rechtstreeks door de Opdrachtgever, zonder tussenkomst van Campagne Specialisten, betaald te worden aan het betreffende advertentieplatform. Campagne Specialisten kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van betalingsachterstanden en saldotekorten van de Opdrachtgever.
 5. Campagne Specialisten verplicht zich te houden aan de richtlijnen uit de “Gedragscode Zoekmachinemarketing” zoals opgesteld door de branchevereniging IAB. Deze gedragscode is te vinden op www.iab.nl. Opdrachtgever dient zich op haar beurt te houden aan de algemene voorwaarden, specifieke voorschriften en redactionele richtlijnen die door zoekmachines aan adverteerders en website-eigenaren worden gesteld. Campagne Specialisten is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de overtreding van deze voorschriften aan de zijde van de Opdrachtgever.

Artikel 7: Aanpassing overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Campagne Specialisten zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële consequenties zal hebben, zal Campagne Specialisten de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Campagne Specialisten daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 8: Contractduur en uitvoeringstermijn

 1. Overeenkomsten worden aangegaan voor een bepaalde tijd van 12 maanden tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen. Na verloop van de eerste contractduur worden overeenkomsten automatisch voor eenzelfde duur verlengd , tenzij een partij de overeenkomst uiterlijk 3 maanden vóór de einddatum heeft opgezegd en behoudens andere afspraken blijkens de offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst.
 2. Opgegeven termijnen voor de voltooiing van een opdracht kunnen nimmer worden beschouwd als een fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien Campagne Specialisten zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet-tijdig nakomt, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 3. Wanneer Campagne Specialisten verwacht zijn verplichtingen niet binnen de opgegeven termijn te kunnen voldoen, stelt hij de Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 4. Campagne Specialisten is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de Opdrachtgever – vooruitbetaling of zekerheid van de Opdrachtgever te verlangen, alvorens tot verlening van de diensten over te gaan.
 5. Overschrijding door Campagne Specialisten van een termijn als is bedoeld in lid 2 van dit artikel kwalificeert niet als een aan Campagne Specialisten toe te rekenen tekortkoming en rechtvaardigt niet de ontbinding van de overeenkomst door de Opdrachtgever, en heeft aldus evenmin als gevolg dat Campagne Specialisten aansprakelijk is voor de vergoeding van eventueel door de Opdrachtgever als gevolg van de feitelijke langere levertermijn geleden schade.

Artikel 9: Voortgang overeenkomst

 1. Campagne Specialisten kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van de opdracht te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen en overeengekomen contractduur naar evenredigheid worden bijgesteld en is Campagne Specialisten gerechtigd werkzaamheden op te schorten, onverminderd de verplichting van Opdrachtgever om aan haar (betalings)verplichtingen te voldoen.
 2. Wanneer de verlening van de diensten door oorzaken buiten de schuld van Campagne Specialisten niet normaal of zonder onderbreking kan geschieden, is Campagne Specialisten gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 10: Honorarium 

 1. Campagne Specialisten en de opdrachtgever kunnen voor uit te voeren werkzaamheden een vast honorarium overeenkomen, of het honorarium achteraf vaststellen op basis van de werkelijke bestede uren. Partijen zullen de hoogte van het vaste honorarium of het geldende uurtarief nader schriftelijk vastleggen.
 2. Daarnaast hebben partijen de mogelijkheid overeen te komen het honorarium op één of andere wijze gedeeltelijk te laten afhangen van het resultaat van de opdracht. Dit kan slechts aan de orde zijn wanneer de exacte invulling hiervan schriftelijk wordt overeengekomen.
 3. Indien schriftelijke vastlegging van het honorarium niet heeft plaats gevonden is Campagne Specialisten bevoegd deze vast te stellen op basis van haar gebruikelijke (uur)tarieven, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden hebben plaatsgevonden. Per peildatum 1 oktober 2022 bedragen de gebruikelijke (uur)tarieven als volgt:
  Vast uurtarief: SEO werkzaamheden:100 euro, digital analytics: 85 euro. 
 4. Bij overeenkomsten met een duur van langer dan twee maanden kan het verschuldigde honorarium maandelijks in rekening gebracht worden.
 5. De gehanteerde prijzen en/of uurtarieven worden periodiek (in beginsel per 1 januari en/of 1 juli) herzien aan de hand van loon en inflatiecijfers, maar resulteren uitsluitend in aanpassing van het met de opdrachtgever overeengekomen honorarium na het verstrijken van de eerste contracttermijn in het geval van een overeenkomst voor bepaalde tijd, of een minimumperiode van 12 maanden bij overeenkomsten voor onbepaalde tijd.
 6. Mediabestedingen (tevens “media-inkoopkosten”) worden in beginsel door opdrachtgever rechtstreeks aan het desbetreffende advertentieplatform (bijv. Google Ads) voldaan, zulks met uitzondering van mediabestedingen inzake display advertising en social media advertising, welke in beginsel door Campagne Specialisten namens de opdrachtgever worden betaald. Indien Campagne Specialisten voor voorfinanciering en betaling van media-inkoopkosten zorg draagt, geldt een opslag op de media-inkoopkosten van 3% ter dekking van o.a. het debiteurenrisico, evt. kredietverzekering en overige administratieve kosten. Deze kosten worden geacht als opslag te worden gehanteerd bovenop het op enig moment overeengekomen mediabudget, tenzij expliciet anders overeengekomen. Afhankelijk van onder andere de kredietwaardigheid en het risicoprofiel van de opdrachtgever kan, zulks uitsluitend ter beoordeling door Campagne Specialisten, een aanvullende borgstelling vereist zijn ten bedrage van de verwachte mediabestedingen per maand.

Artikel 11: Geheimhouding 

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. De opdrachtgever zal de vertrouwelijke informatie niet kopiëren of op andere wijze aan derden ter beschikking stellen, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van Campagne Specialisten.
 3. De opdrachtgever zal de vertrouwelijke informatie niet voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor zij door Campagne Specialisten is verstrekt en zal haar op geen andere wijze toepassen dan door Campagne Specialisten is aangegeven. De opdrachtgever zal geen wijzigingen aanbrengen in stukken of alle mogelijke andere zaken die vertrouwelijke informatie bevatten van Campagne Specialisten.
 4. De opdrachtgever is verplicht om de voor hem werkende (rechts)personen, zoals doch niet uitsluitend zijn werknemers, agenten en onderaannemers die – noodzakelijkerwijze – kennis krijgen van de vertrouwelijke informatie, schriftelijk te verbinden tot dezelfde geheimhoudingsverplichtingen als de Opdrachtgever, voorafgaand aan het verkrijgen van vertrouwelijke informatie.
 5. In geval van overtreding van één of meer verplichtingen uit dit artikel is de opdrachtgever aan Campagne Specialisten een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 5.000,00 per overtreding per dag dat een overtreding voortduurt. Deze boete laat onverlet het recht van Campagne Specialisten op volledige schadevergoeding conform de wet.
 6. De bepalingen van dit artikel blijven ook na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst van kracht.

Artikel 12: Klachten 

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Campagne Specialisten, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Campagne Specialisten in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Campagne Specialisten de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Campagne Specialisten slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.
 4. Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever op.
 5. Indien van een klacht later melding wordt gemaakt dan de gestelde termijn, dan komt de opdrachtgever geen recht meer toe op behandeling van de klacht of schadeloosstelling.
 6. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Campagne Specialisten daardoor gevallen, integraal voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 13: Intellectueel eigendom

 1. Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Campagne Specialisten verleende diensten, rusten bij Campagne Specialisten. De opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden. Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onder andere, doch niet uitsluitend Google Ads, Google Analytics en soortgelijke online accounts, worden op eerste schriftelijk verzoek “om niet” aan de opdrachtgever overgedragen, doch uitsluitend indien en zodra de opdrachtgever aan haar (betalings)verplichtingen heeft voldaan.
 2. Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Campagne Specialisten aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde (online) tools en/of software, berusten uitsluitend bij de respectievelijke eigenaren; Opdrachtgever verkrijgt hier uitsluitend het recht tot gebruik toe, zulks conform de specifiek geldende gebruikersvoorwaarden, waarvan de opdrachtgever wordt geacht kennis te hebben genomen.
 3. Alle door Campagne Specialisten verstrekte documenten zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om informatie verkregen van Campagne Specialisten openbaar te maken of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook, tenzij een dergelijke openbaarmaking schriftelijk is toegestaan door Campagne Specialisten.
 4. Alle door Campagne Specialisten geleverde (digitale stukken, gegevens- en informatiedragers en documenten ter vervulling van het project, blijven eigendom van Campagne Specialisten. Na afloop of opzegging van de overeenkomst kan Campagne Specialisten de opdrachtgever verzoeken die zaken te vernietigen (met afdoende bewijs daarvan) of te retourneren.
 5. De opdrachtgever vrijwaart Campagne Specialisten voor alle aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door haar aan Campagne Specialisten ter beschikking gestelde informatie en documenten, die bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt worden.
 6. Campagne Specialisten behoudt het recht de bij de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever bij derden terecht komt.

Artikel 14: Aansprakelijkheid 

 1. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door de opdrachtgever aan Campagne Specialisten in het kader van de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst verstrekte gegevens en zal Campagne Specialisten steeds onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen van wijzigingen in de verstrekte gegevens. Campagne Specialisten is niet aansprakelijk voor aanspraken van de opdrachtgever en/of derden die het gevolg zijn dan wel verband houden met door de opdrachtgever aan Campagne Specialisten onjuist en/of niet volledig verstrekte gegevens dan wel met door de opdrachtgever aan Campagne Specialisten niet tijdig gemelde wijzigingen van de verstrekte gegevens.
 2. Iedere aansprakelijkheid van Campagne Specialisten alsmede van haar werknemers en de door Campagne Specialisten bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Campagne Specialisten wordt uitgekeerd, inclusief het door Campagne Specialisten te dragen eigen risico.
 3. In het geval de beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Campagne Specialisten in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van Campagne Specialisten alsmede van haar werknemers en de door Campagne Specialisten bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde andere personen, beperkt tot maximaal het totaal van de door Campagne Specialisten ontvangen honoraria over de drie maanden voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt per jaar, ongeacht het aantal schadeveroorzakende gebeurtenissen in dat jaar.
 4. De opdrachtgever vrijwaart Campagne Specialisten voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan opdrachtgever toerekenbaar is.
 5. Campagne Specialisten is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de Opdrachtgever verstrekte inlichtingen.
 6. Campagne Specialisten is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door Campagne Specialisten gebruikte software of andere computerprogrammatuur.
 7. Campagne Specialisten is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door de opdrachtgever aan Campagne Specialisten verzonden (email)berichten Campagne Specialisten niet hebben bereikt.
 8. De aansprakelijkheid van Campagne Specialisten voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is en daarmee in ieder geval, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade door het niet bepalen van marketingdoeleinden, schade verband houdende met het gebruik van door de opdrachtgever voorgeschreven gegevens of databestanden, of verlies, verminking of vernietiging van gegevens of databestanden.
 9. Campagne Specialisten is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen, beeld- of woordgegevens in enigerlei vorm die door hem of namens de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld of die op verzoek van de opdrachtgever door derden zijn vervaardigd.
 10. Adviezen en werkzaamheden die door Campagne Specialisten worden verstrekt en verricht, betreffen inspanningsverbintenissen en geen resultaatverbintenissen. Garanties op resultaat worden niet geacht te zijn afgegeven bij het verstrekken van adviezen. Campagne Specialisten is met betrekking tot verstrekte adviezen derhalve niet aansprakelijk als geen resultaat wordt bereikt.
 11. Campagne Specialisten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of verandering van via digitale informatiedragers of e-mail aangeleverde gegevens. De Opdrachtgever of de door hem ingeschakelde derden, dienen deze gegevens altijd op juistheid en volledigheid te controleren.
 12. Campagne Specialisten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud of het (blijven) functioneren van de door haar vervaardigde websites of multimedia-uitingen.
 13. Campagne Specialisten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van virussen op de door haar geleverde informatiedragers of via het internet geleverde of binnengehaalde gegevens of software. De opdrachtgever dient de aangeleverde informatiedragers, gegevens of software zelf op aanwezigheid van virussen te toetsen.
 14. Voor via internet of intranet beschikbaar gestelde informatie, freeware en shareware wordt door Campagne Specialisten geen enkele aansprakelijkheid genomen. Campagne Specialisten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de beschikbare informatie of voor het juist functioneren van de aanwezige software, noch voor de gevolgen hiervan.
 15. Tenzij nakoming door Campagne Specialisten blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Campagne Specialisten wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts indien de opdrachtgever Campagne Specialisten onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Campagne Specialisten ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Campagne Specialisten in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
 16. Iedere vordering tot schadevergoeding door Opdrachtgever tegen Campagne Specialisten die niet gespecificeerd en expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.
 17. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Campagne Specialisten of haar bedrijfsleiding.